انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف

new دانشجویان متقاضی دریافت وام از محل اعتبارات دانشگاه می توانند جهت دریافت تسهیلات و وام شهریه خود ( کوتاه مدت-بلندمدت) به مسئول صندوق رفاه دانشجویی مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.

یادآور می شود با توجه به محدودیت منابع مالی دانشگاه، اولویت با دانشجویانی است که زودتر درخواست و ثبت نام شده باشند.

دریافت فرمهای وام بلند مدت

دریافت فرمهای وام کوتاه مدت 

دستورالعمل زمانبندی ثبت نام دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی براساس جدول زیر است:

زمان ثبت نام در سامانه ساجد

ردیف زمان تحصیل

شروع ثبت نام در سامانه ساجد

پایان ثبت نام در سامانه ساجد

۱

نیمسال اول تحصیلی

پانزدهم مرداد ماه

پانزدهم مهرماه

۲

نیمسال دوم تحصیلی

دهم دی ماه

دهم اسفند ماه

در این دستورالعمل آمده است که تسهیلات قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام در سامانه Sajed.iau.ir توسط دانشجو و پس از طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجویان واریز می شود. دانشجویان می توانند کلیه روند اجرایی تا دریافت تسهیلات را از طریق سامانه مذکور پیگیری و مشاهده کنند.

در این دستورالعمل تأکید شده است که کلیه مراحل تکمیل پرونده، افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه باید توسط دانشجوی واجد شرایط انجام شود.