انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف

new دانشجویان متقاضی دریافت وام از محل اعتبارات دانشگاه می توانند جهت دریافت تسهیلات و وام شهریه خود ( کوتاه مدت-بلندمدت) به مسئول صندوق رفاه دانشجویی مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.

یادآور می شود با توجه به محدودیت منابع مالی دانشگاه، اولویت با دانشجویانی است که زودتر درخواست و ثبت نام شده باشند.

دریافت فرمهای وام بلند مدت

دریافت فرمهای وام کوتاه مدت