اطلاعیه تخفیف دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده از تخفیف دانشجویی در نیمسال  اول  ۱۴۰۰-۹۹ می رساند  آن عزیزان می بایست حداکثر  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت تکمیل فرم مربوطه به حوزه امور دانشجویی(نزد آقای پاشاوند) مراجعه نمایند.بدیهی است به درخواست هایی که بعد از زمان مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.