انتصاب

دکتر حجت کاظمینی عضو هیأت علمی تمام وقت رشته دبیری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد مجدداً از سوی استاد مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور به عنوان “رئیس انجمن ورزش و طبیعت فدراسیون ورزش های همگانی کشور” منصوب شد.