اولین جشنواره سراسری هنر، ادبیات و پژوهش روایت فتنه