اولین نشست عمومی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اکبری دستک با اعضای محترم هیات علمی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶