با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است