برپایی نمايشگاه و فن بازار جهت معرفي توانمندي هاي فناورانه استان البرز