بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت

بخشنامه اول

بخشنامه دوم

منابع آزمون کتبی بیست وچهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت ویژه اساتید،دانشجویان،کارکنان وخانواده کارکنان:

http://naiau.ac.ir/?page_id=464