جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸

روز مورخ ورودی ساعت رشته و مقطع
شنبه ۹۸/۰۶/۰۹  کلیه ورودی ها  ۸ تا ۲۰ ویژه دانشجویان ممتاز(دانشجویان رشته های فنی دارای معدل بالای ۱۷ و رشته های انسانی دارای معدل بالای ۱۸)
یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ ورودی های ۹۴ و ماقبل ۰۸ تا ۲۰  کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱  ورودی های ۹۵ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ ورودی های ۹۶ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ ورودی های ۹۷ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۱۴  کلیه ورودی ها ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی