جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

روز مورخ ورودی ساعت رشته و مقطع
شنبه ۹۷/۱۱/۰۶  کلیه ورودی ها  ۸ تا ۱۰ ویژه دانشجویان ممتاز
شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ورودی های ۹۴ و ماقبل ۱۰ تا ۲۰  کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷  ورودی های ۹۵ و ماقبل ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸  ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹  ۹۴ تا ۹۷ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰  کلیه ورودی ها ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱  کلیه ورودی ها ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی