دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای در بین برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در این رتبه‌بندی در جمع ۴ هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.
رتبه بندی بین‌المللی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر میشود.
رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای ۲۹ ژوئن منتشر شد و ۳۶ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پررنگی دارند.
در رتبه بندی موضوعی شانگهای (GRAS) سال ۲۰۲۰ در مجموع بیش از چهار هزار دانشگاه رتبه بندی شده اند. این رتبه بندی براساس موضوعات در ۵۴ رشته دسته‌بندی شده است.

تعداد ۳۶ دانشگاه ایرانی در ۳۳ موضوع حضور دارند و نام دانشگاه های ایرانی ۱۶۸ بار تکرار شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ۱۹ موضوع جزو برترین‌ دانشگاه‌های جهان قرار گرفته که شامل رشته های ریاضی، فیزیک و علوم جو در موضوع علوم طبیعی، رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، علوم و فناوری ابزار، علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی مواد، علوم و مهندسی انرژی، علوم و صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و علوم و مهندسی معدن در موضوع علوم فنی و مهندسی، رشته علوم دامپزشکی در موضوع علوم زیستی، رشته های دندانپزشکی و علوم دهان و دندان در موضوع علوم پزشکی و رشته های اقتصاد و مدیریت در موضوع علوم اجتماعی است.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

موضوع    رشته / دانشگاه‌های ایرانی
علوم طبیعی    ریاضی: آزاد اسلامی (رتبه ۳۰۱-۴۰۰)/ صنعتی امیرکبیر (رتبه ۴۰۱-۵۰۰)
فیزیک: صنعتی اصفهان (رتبه ۴۰۱-۵۰۰)/ آزاد اسلامی (رتبه ۴۰۱-۵۰۰)
علوم زمین: دانشگاه شیراز (۴۰۱-۵۰۰)/ تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰)
بوم شناسی: دانشگاه تهران (۴۰۱-۵۰۰)
علوم جو: آزاد اسلامی (۳۰۱-۴۰۰)/ دانشگاه شیراز (۳۰۱-۴۰۰)
علوم فنی و مهندسی    مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/‏‬ صنعتی نوشیروانی بابل ۷۶-۱۰۰/ تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰ / علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰ /صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ /تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰ /دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی شاهرود ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰ /صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ / آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شیراز ‏‬ ۴۰۱-۵۰۰ /دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی مخابرات: صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ /‏‬‏‬ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و فناوری ابزار: صنعتی اصفهان ۳۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی پزشکی: علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و مهندسی کامپیوتر: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰ / ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ ‏‬دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ /دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی شیمی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ /صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ / ‏ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ / ‏ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰ / ‏ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تبریز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه صنعتی سهند ۴۰۱-۵۰۰ / علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ ‏‬ دانشگاه اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ ‏‬ / دانشگاه یاسوج ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی مواد: صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی نوشیروانی بابل ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ / تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
منابع آب: دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم و صنایع غذایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۱-۲۰۰ /‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی دریایی / اقیانوس: صنعتی امیرکبیر ۴۴
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰
علوم و مهندسی معدن: دانشگاه تهران ۴۵ / صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵ / ‏‬ ‏صنعتی اصفهان ۵۱-۷۵ / آزاد اسلامی ۵۱-۷۵ / ‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۱-۷۵ / ‏‬ تربیت مدرس ۵۱-۷۵
مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران ۵۱-۷۵/ صنعتی اصفهان ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰ /صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ صنعتی سهند ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه شیراز ۱۵۱-۲۰۰
علوم زیستی    علوم کشاورزی: دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ /صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰ ‏‬ ‏‬
علوم دامپزشکی: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰ / تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی    پزشکی بالینی: علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی مازندران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
بهداشت عمومی: علوم پزشکی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی ایران ۳۰۱-۴۰۰ / علوم پزشکی کرمان ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰ / علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
پرستاری: علوم پزشکی ایران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ / علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
فناوری پزشکی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
داروسازی و علوم دارویی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
علوم اجتماعی    اقتصاد: دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
مدیریت: دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ علم و صنعت ایران ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شریف ۴۰۱-