دیدار مسئولین دانشگاه آزاد نظرآباد با خانواده های معظم تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر