راهنما ، زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون ورودی ۹۹ ( شامل دو مرحله حضوری و غیر حضوری)