شماره تماس های داخلی دانشگاه

آدرس:
کیلومتر۸۵ اتوبان تهران، قزوین-نظرآباد- علی آباد- خیابان شهید نواب صفوی-دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

تلفن: ۴۵۳۶۰۰۲۲-۰۲۶
۴۵۳۶۰۰۲۱

فکس : ۴۵۳۵۴۲۵۹- ۰۲۶
کدپستی : ۱۸۱۵۶-۳۳۳۱۸

آدرس پستی:Info@naiau.ac.ir

phone