محرم آمد و دلها غمین شد، غم و عشق و بلا با هم اجین شد، حسین آماده بهر جانفشانی است،دوباره فاطمه قلبش حزین شد