چاپ کتاب “راه مرا اشاره شو” توسط عضو هیات علمی دانشگاه، سرکار خانم دکتر سهیلا ذوقی