اطلاعیه تخفیف شهریه

448

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده از تخفیف دانشجویی در نیمسال  اول  ۱۴۰۰-۹۹ می رساند  آن عزیزان می بایست حداکثر  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت تکمیل فرم مربوطه به  حوزه امور دانشجویی(نزد آقای پاشاوند) مراجعه نمایند.بدیهی است به درخواست هایی که بعد از زمان مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اعلام نتایج: پس از تایید کمیته تخفیف و ثبت آن در سایت مالی دانشجو قابل مشاهده می باشد.

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

امور دانشجویی-فرهنگی دانشگاه