اطلاعیه تخفیف شهریه

448

بدین وسیله زمان استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه دانشجویی نیمسال اول ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۶ لغایت ۹۸/۰۸/۱۶ اعلام می گردد.لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند با دریافت فرم های مربوطه از سایت دانشگاه و ارائه مستندات لازم در فرجه زمانی اعلام شده به امور دانشجویی –فرهنگی دانشگاه خانم الهی مراجعه نمایند . امکان اعمال و اعطای تخفیف پس از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۶ مقدور نبوده و مسئولیت هر گونه تاخیر و یا عدم ثبت نام بر عهده دانشجوی ذیربط می باشد.

اعلام نتایج: پس از تایید کمیته تخفیف و ثبت آن در سایت مالی دانشجو قابل مشاهده می باشد.

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

امور دانشجویی-فرهنگی دانشگاه