اطلاعیه ثبت نام در ترم تابستان

شرایط انتخاب واحد و شهریه ترم تابستان به شرح زیر می باشد:
۱- تعداد مجاز واحدهای درسی قابل ارائه در دوره تابستان برای دوره های کاردانی و کارشناسی حداکثر ۸ واحد است.

۲- مشروطی در دوره تابستان، در شمار تعداد مشروطی های دوره تحصیلی نیست.

۳- شهریه ثابت ترم تابستان در ازای اخذ ۶ واحد درسی و کمتر، نصف شهریه ثابت و در صورت اخذ بیش از ۶ واحد تا ۱۰ واحد، دو سوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحد های انتخابی لحاظ می شود.