اطلاعیه ی انتخاب دانشجویان نمونه ی واحد

 انتخاب دانشجویان نمونه ی واحد ( آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی)

شرایط شرکت کنندگان:

  1. گذراندن حداقل نیمی از واحدهای درسی براساس سرفصل رشته و مقطع تحصیلی با کسب میانگین کل مشروحه: کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با میانگین کل ۱۸
  2. کسب ۵۰% از امتیازات بخش های علمی، فرهنگی و اجتماعی و رعایت شئون دانشگاهی مندرج در آیین نامه
  3. دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار می توانند به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب و معرفی گردند.
  4. امتیازات یک بخش نمی تواند بخش دیگری را پوشش دهد و می بایست در همه بخش ها حداقل امتیازات را کسب نمایند.
  5. عدم سابقه ی محکومیت در کمیته ی انضباطی واحد و مراجع قضایی.
  6. ارائه ی گواهی یا تأییدیه ی معتبر برای کلیه ی فعالیت های علمی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی الزامی است و صرفاً فعالیت های صورت گرفته در مقطع فعلی تحصیلی ملاک می باشد.
  7. مدارک دانشجویان بر حسب هر یک از گروه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

محل دریافت فرم های مربوطه: انتشارات دانشگاه و سایت دانشگاه

مهلت تحویل فرم ها و مدارک : حداکثر تا تاریخ بیستم اسفند ماه ۱۳۹۴ به امور دانشجویی واحد تحویل نمایند.( ضمناً مهلت تعیین شده غیرقابل تمدید می باشد. )

 

دانلود فرم ها