برگزاری کنفرانس آسایهل۲۰۱۸

1049asihlاطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ های مهم، نحوه ثبت نام و شرکت در کنفرانس در وب سایت کنفرانس به آدرس www.asaihl2018qiau.org قابل مشاهده است.