اطلاعیه کارت دانشجویی

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون کارت دانشجویی اخذ ننموده اند و یا کارت دانشجویی آنها مفقود گردیده است به خانم رضایی مراجعه نمایند.

نحوه صدور کارت دانشجویی المثنی برای کلیه ورودی ها

الف) کارتهای مفقودی

 • – دانشجو موظف است در اسرع وقت مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به واحد دانشگاهی محل تحصیل اعلام نماید.
 • – از دانشجو تعهد کتبی مبنی بر عودت کارت به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده احتمالی از کارت مربوطه اخذ شود.( متن تعهد نامه پیوست می باشد.)
 • – پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /۷۰۰۰۰ ریال ( هفت هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۲۹۰۲۱۹۰۰۷ به نام دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به اداره آموزش دانشگاه .
 • – ارسال کلیه مدارک فوق به اداره آموزش جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

ب) کارت های آسیب دیده و غیر قابل استفاده:

 • – عودت دادن کارت آسیب دیده به آموزش دانشگاه  توسط دانشجو.
 • – پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /۷۰۰۰۰ ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب  ۰۱۰۴۲۹۰۲۱۹۰۰۷  به نام دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد  توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به اداره آموزش دانشگاه .
 • – ارسال کلیه مدارک فوق به اداره آموزش دانشگاه جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

ج)تغییر مشخصات شناسنامه ای دانشجو:

 • – عودت کارت قبلی به اداره آموزش توسط دانشجو.
 • – ارائه تصویر کلیه صفحات شناسنامه به اداره آموزش  که در آن تغییر مشخصات قید شده باشد پس از رویت اصل آن.
 • – پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /۷۰۰۰۰ ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۲۹۰۲۱۹۰۰۷  به نام دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد  توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به اداره آموزش دانشگاه
 • – ارسال کلیه مدارک فوق به اداره آموزش  جهت ارائه به مرکز آزمون جهت اصلاح رکورد دانشجو و اخذ تاییدیه اصلاح رکورد از مرکز آزمون جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

 تذکر: ارائه اصل کارت دانشجویی برای تردد به دانشگاه و نیز در زمان فارغ التحصیلی الزامی است.بنابراین در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.