ریاست

دکتر سید عباس صارمی حصاری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

استادیار گروه برق

پست الکترونیک:

absaremi@gmail.com ، absaremi@naiau.ac.ir

رزومه آکادمیک