فرهنگی

معرفی کارشناس این حوزه :pashavand

نام و نام خانوادگى : حسین پاشاوند

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

پست الكترونيكى:  h.pashavand@naiau.ac.ir