دفتر ریاست و روابط عمومی

معرفی مسئول این حوزه :

نام و نام خانوادگى : رضا قدسی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت تحول
پست الكترونيكى:  r.ghodsi@naiau.ac.ir