طرح پژوهشی

  • لینک های مرتبط

۱- فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه سال ۹۵

۲- شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی سال ۹۵

۳- آیین نامه جدید طرح های پژوهشی ۹۴

۴- فرم گزارش دوره ای طرح که توسط مجری تکمیل و امضا شود (حداقل گزارش دوره ای ارائه شده بایستی ۵۰ درصد باشد)

۵- بخشنامه فرم سخنرانی طرح

۶- قرارداد اجرای طرح پژوهشی

۷- فرم ارزیابی پروپوزال ارزیابی طرح پژوهشی

۸- فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح تحقیقاتی که توسط داور یا ناظر طرح تکمیل و امضا می شود

۹- فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی که توسط داور یا ناظر طرح تکمیل و امضا می شود

۱۰- فرم شماره صفر درخواست تصویب طرح پژوهشی (پروپوزال)

۱۱- فرم تعهد مجری جهت ارائه مقاله چاپ شده طرح

۱۲ شناسنامه طرح پژوهشی (فرم الف)

۱۳- خلاصه وضعیت طرح پژوهشی (فرم ب)

۱۴- بخشنامه تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و درآمدزایی از طرح های پژوهشی (صندوق توسعه فناوریهای نوین وابسته به پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری)

۱۵- ضوابط و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها، ‌ شرکت ها، ‌بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی

۱۶- آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

۱۷- دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی

۱۸- سیستم آزمایشی طرح پژوهشی الکترونیک در دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم