ارتباط مستقیم به حوزه ریاست

ارتباط مستقیم :  ۰۲۶۴۵۳۵۴۲۵۷

ایمیل  : sh.zomorodbakhsh@naiau.ac.ir