معرفی حوزه پژوهش و فناوری

معرفی کارشناس این حوزه :

نام و نام خانوادگى : شکوفه رضایی

مدرک تحصیلی : دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
پست الكترونيكى:  Sh.rezaei@naiau.ac.ir