اهداف و برنامه های حوزه پژوهش

از جمله اهداف این حوزه در حال حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعیین دبير شوراي پژوهشي و پيگيري اجراي مصوبات شورا؛
 •  ايجاد زمينه ارتباط با ساير مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي؛
 •  نظارت بر كتابخانه دانشگاه و انجام پيگيري‌هاي لازم جهت تجهيز و به روزرساني كتابخانه‌ها؛
 •  بررسي پيشنهادات پژوهشي دانشگاه و تعيين اولويت آن‌ها؛
 •  تهيه گزارش‌هاي لازم از اقدامات و مراحل پيشرفت فعاليت‌هاي پژوهشي؛
 •  ارائه پيشنهاد در خصوص تأمين نيروي انساني و ساير نيازمندي‌هاي پژوهشي دانشگاه؛
 •  هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت انجام بازديدهاي علمي و تحقيقاتي از مراكز فني و صنعتي كشور؛
 •  دعوت از مسئولين و متخصصين جهت آشنايي با دانشگاه يا ارائه سمينارهاي تخصصي؛
 •  برنامه‌ريزي جهت برگزاري نمايشگاه‌هاي علمي و فني؛
 •  ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه‌ها و مراكز صنعتي؛
 •  شناسايي و ارزيابي واحدها و مراكز صنعتي واقع در شهرستان نظرآباد و تماس مستمر با آنها جهت تخصيص سهميه و امكانات براي اعزام كارآموزان؛
 •  نظارت بر نحوه انجام كارآموزي دانشجويان و ارزيابي ميزان كيفيت فراگيري دانشجو؛
 •  برنامه‌ريزي جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت علمي- كاربردي در دانشگاه.