وظایف و فعالیت های حوزه پژوهشی

اهم وظايف حوزه معاونت پژوهشي به شرح ذيل مي‌باشد:

  •  انجام بررسي‌هاي لازم جهت اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي؛
  •  تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشي دانشگاه و ارائه به هيأت رييسه دانشگاه؛
  •  انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي؛
  •  ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف؛
  •  انجام بررسي‌هاي لازم جهت ارائه طرحهاي اصلاحي در زمينه‌ فعاليتهاي پژوهشي؛
  •  تأمين خدمات و راه‌اندازي منابع اطلاعاتي و آزمايشگاههاي مورد نياز٫