بخش های مختلف حوزه پژوهش

بخش های مختلف واحد پژوهش:

 •  ارتباط با صنعت؛
 • دفتر فناوری اطلاعات؛
 •  آزمایشگاه و کارگاه؛
 •  طرح و برنامه بودجه؛
 •  مطالعات نیروی انسانی؛
 •  طرح‌های پژوهشی؛
 •  انجمن‌های علمی؛
 •  بخش‌نامه‌های پژوهشی؛
 •  اطلاعیه‌های پژوهشی؛
 •  مرکز تولید علم؛
 •  باشگاه پژوهشگران جوان.