معرفی معاونت اداری و مالی

آقای دکتر حسام الدین دریلی از دی ماه ۱۳۹۵ به عنوان معاونت کل دانشگاه فعاليت مي نمايد.

ايشان دارای مدرک تحصیلی دكتراي ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی)  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مي باشند و مدرک كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرک کارشناسی را از نیز از دانشگاه ارومیه در رشته ریاضیات کاربردی اخذ نموده اند .
معاونت دانشگاه با مرتبه دانشگاهي استادیاری، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج مي باشند.

       سوابق مدیریتی و اجرایی:

مدیر گروه ریاضی، ۱۳۸۶-۱۳۸۸

مدیر گروه حسابداری، ۱۳۹۱-۱۳۹۳

مدیر رتبه بندی، توسعه و تعالی سازمانی، ۱۳۹۴

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرج، ۱۳۹۴

معاون آموزشی و دانشجویی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

رییس کمیته انتظامی اعضای هیات علمی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو حقوقی شورای فرهنگی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته تخفیفات شهریه واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته راهبردی و فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشجویی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو ستاد شاهد و ایثارگران واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

معاون کل دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد، ۱۳۹۵

رزومه آکادمیک

معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان کليه ي حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امکانات مورد نياز آنها عمل مي نمايد تا همه ي ارکان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژي ها و ماموريت هاي اساسي آن حرکت نمايند. ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي باشد.

اين معاونت ستادي متشکل از اداره کل اداري و پشتيباني،اداره کل امور مالي و صندوق رفاه دانشجويي مي باشد.
معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت می نماید.