اهداف و برنامه های حوزه اداری و مالی

حوزه معاونت اداري و مالي ماموريت دارد براساس سياستها و برنامه هاي مصوب و از طريق کسب ، تامين و تخصيص منابع مالي (درآمدها ، اعتبارات و بودجه ) ، نيروي انساني و تهيه و تدارک مواد آزمایشگاهی ، وسايل و تجهيزات و ارائه خدمات، تسهيلات و امکانات اداري ، مالي ، رفاهي و خدماتي، واحدهاي سازماني را در جهت ايفاي ماموريتهاي خود پشتيباني کند.

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم گیری وبرنامه ریزی صحیح وکارآمد می باشد.
درعصر ارتباطات واطلاع رسانی ، تصمیم گیری صحیح ودقیق توسط مدیران تنها برمبنای اطلاعات قابل اعتماد وبه موقع امکان پذیر می باشد تا آنها را درامر توزیع مطلوب منابع کمیاب ملی که یکی از ضروریات جامعه دربحث اقتصاد می باشد، یاری نماید. اطلاعات مالی به برنامه ریزان ومدیـــران کمــک می کند تا منابع مالی را همراه با نیروی انسانی دراختیار، بطور هماهنگ وموثر درمسیر رشد، توسعه وبهبود مستمر هدایت نمایند. که با مطرح کردن مورد فوق الذکر اهمیت وجودی مسئولین مالی واداری درسازمانها به راحتی قابل درک می باشد.

 
وظایف امور مالی و حسابداری

صدور كليه چكهاي پرداختي به افراد حقيقي و حقوقي پس از دستور رياست و يا معاونت اداري و مالي با بررسي دقيق اسناد ارسالي پيوستي
– پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و اعضاي محترم هيات علمي در زمان مقرر پس از دريافت اسناد و گزارشات مربوطه
– تهيه و تنظيم كليه گزارشات مالي واحد ، اعم از تراز ماهيانه ، شش ماهه و پايان سال مالي به همراه نظارت دقيق بر تهيه اسناد و گزارشات مالي صندوق رفاه دانشجويان
– ثبت كليه اقلام وارده به دانشگاه پس از تاييد قسمت مربوطه در سيستم انبارداري دانشگاه و همچنين صدور حواله جهت كالاهاي دريافتي از انبار با تاييد انباردار و امضاء مسئول امور عمومي واحد.
– ليست برداري كامل (حداقل دوبار طي سال) از لوازم اتاقهاي اداري و كارگاهها و آزمايشگاهها و ساير قسمتهاي دانشگاه با هماهنگي امور عمومي
– ثبت سريع اموال تحويلي خريداري شده در ليستهاي دستي و سيستم رايانه اي اموال دانشگاه و همچنين محاسبه مربوط به استهلاك اموال
– تهيه صورتحساب بانكي تمام حسابهاي بانكي و رفع مغايرت آنها با سيستم حسابداري دانشگاه
– ثبت دفاتر قانوني دانشگاه بصورت روزانه
– صدور به موقع چك ماليات و بيمه مربوط به حقوق كاركنان و اساتيد دانشگاه و همچنين ساير مالياتهاي متعلقه به پيمانكاران و افراد حقيقي ، تهيه ليستهاي مالياتي و ارسال به اداره دارايي
– رفع مغايرت حسابهاي فيمابين دانشگاه با ساير واحدها و همچنين پرداخت به موقع بدهيهاي اين حسابها با هماهنگي امور مالي
– پي گيري مطالبات دانشگاه از افراد بدهكار به دانشگاه و پرداخت بستانكاريها مطابق دستورات معاونت مالي جهت جلوگيري از انباشته شدن حسابهاي بدهكار و بستانكار
– تهيه و تنظيم بودجه ساليانه واحد با همكاري معاونت آموزشي ، پژوهشي و مالي واحد
– ثبت و صدور و رسيدگي به اسناد تنخواه داران و پيگيري تسويه حساب در زمان مقرر با ايشان
– ثبت و صور و رسيدگي به اسناد پيش پرداختها و پيگيري جهت تسويه حساب در زمان مقرر با ايشان
– تحويل چكهاي تاييد شده به صاحبان چك و دريافت رسيد مربوط و ثبت در دفتر مخصوص صدور چك
– تهيه ليستهاي مالياتي و ارسال به اداره دارايي
– و…