اهداف و برنامه های معاونت اداری و مالی

مأموريت
حوزه معاونت اداري و مالي ماموريت دارد براساس سياستها و برنامه هاي مصوب و از طريق کسب ، تامين و تخصيص منابع مالي (درآمدها ، اعتبارات و بودجه ) ، نيروي انساني و تهيه و تدارک مواد آزمایشگاهی ، وسايل و تجهيزات و ارائه خدمات، تسهيلات و امکانات اداري ، مالي ، رفاهي و خدماتي، واحدهاي سازماني را در جهت ايفاي ماموريتهاي خود پشتيباني کند.