بخش های مختلف معاونت اداری و مالی

واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي          

سازمانها از هر نوع و تیپی که باشند در سه موضوع و یا سه نوع سرمایه با یکدیگر مشابه می باشند. سرمایه ­های انسانی، سرمایه‌های مالکیتی (دارایی) و درآمدها. دانشگاه هم به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی علمی-آموزشی که تمام سرمایه­ های درآمدی آن از طرف دانشجویان، یعنی دریافت­ کنندگان خدمات دانشگاه تأمین می­ گردد .

در موضوع مدیریت منابع و مصارف مالی و انسانی از جمله سازمانهای با ریسک و دقت بالا ، دانشگاه ها می­باشند. به گونه ­ای که کوچکترین بی­ نظمی و یا خدای ناکرده بی­ تدبیری در برنامه ­ریزیهای مالی و انسانی خساراتی جبران ناپذیر بر کل پیکره آموزشی، اداری، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه وارد می­ نماید .

بر همین اساس در حوزه معاونت مالی-اداری دانشگاه با برنامه‌ریزی های بعمل آمده چه از نظر جذب نیروی انسانی کارآمد و چه از نظر تدوین، طراحی و اجرای برنامه­ های مالی- حسابداری، تأمین، انبار و نگهداری نیازمندیهای تدارکاتی و لجسیتیکی دانشگاه و چه از نظر تدبیر امور جاری دانشگاه از امنیت و حفظ و حراست فضای آموزشی گرفته تا امور جاری روزمره خدماتی رفاهی استادان و دانشجویان تا به روزرسانی دانش اداری و حرفه ­ای کارکنان و اعضای محترم هیات علمی و ارائه تسهیلات مالی برای دانشجویان نیازمند، بخشهای مختلف گستره کاری حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد.

حوزه معاونت اداري و مالي براي اعمال اختيارات و ايفاي وظايف محوله داراي مسئولیت ها یی به شرح زير است:

-معاونت امور مالي

-معاونت امور اداري

-دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

-اداره تدارکات

-صندوق رفاه دانشجويان