وظایف و فعالیت های معاونت آموزشی

۱٫ اداره و نظارت کلیه امور آموزشی
۲٫ مطالعه، بررسی و اخذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی واحد
۳٫ نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه آموزشی
۴٫ گسترش کمی و کیفی فعالیت های آموزشی واحد
۵٫ انجام امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی
۶٫ انجام امور مربوط به تأسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی
۷٫ ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو از طریق ارزیابی دانشجویی، مدیران گروه های حوزه آموزش
۸٫ ابلاغ بخشنامه های آموزشی جهت اجرا
۹٫ برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای امتحانات در دانشگاه
۱۰٫ برگزاری جلسات شورای آموزشی