وظایف و فعالیت های معاونت آموزشی

۱ -بررسی، کنترل ونظارت بروضعیت تحصیلی دانشجویان، شامل انتخاب واحد، حذف واضافه، مرخصی تحصیلی، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی وانصراف ازتحصیل وبررسی وکنترل گزارشات کارشناسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص.

۲- بررسی صورتجلسات شورای آموزشی،کمیسیون بررسی موارد خاص وارجاع به کارشناسان ذیربط ونظارت برحسن اجرای کار.

۳- مسئولیت کنترل ونظارت بروضعیت  نظام وظیفه دانشجویان مشمول وپی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی ومجوزهای مربوطه.

۴- شرکت درجلسات اداری وکارگروهای آموزشی وترسیم فرایندهای مرتبط باامورآموزشی دانشجویان درجهت ارتقای فرایندهای آموزشی.

۵- هماهنگی وتعامل  با کارشناسان آموزشی و دانشجویی درخصوص موارد آموزشی وعندالزوم تشکیل جلسات مرتبط درجهت مرتفع نمودن مسائل ومشکلات  آموزشی و دانشجوئی درقالب آئین نامه های مربوطه.

۶- دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.

۷- مسئول برگزاری و کنترل امتحانات دانشجویان.

۸- اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم تحصیلی.

۹- پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی و دانشجویی.

۱۰- نظارت و کنترل امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

۱۱- نظارت و کنترل وضعیت آموزشی دانشجویانی که در آستانه فراغت از تحصیل قرار دارند.

۱۲- دبیری کمیته انضباطی دانشجویان و تنظیم و تدوین مصوبات کمیته.

۱۳- دبیری کمیته منتخب دانشجویان نمونه و تدوین مصوبات کمیته.

۱۴- دبیری کمیته تخفیف دانشجویی و تدوین مصوبات آن.