اهداف و برنامه های حوزه فرهنگی

الف) توسعه و تعمیق آگاهیها و علائق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهاس اسلامی
ب) ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
ج) رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
د) حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
و) حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و دانشگاهی
ی) مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری