وظایف و فعالیت های حوزه فرهنگی

الف) تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از طریق جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و …
ب) انجام مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاهی مانند اقامه نماز جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی
ج) اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل برگزاری گرهمائیها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سوالات، نشر مقالات و فعالیتهای فوق برنامه مانند اردوهای مذهبی، سیاحتی و فرهنگی دانشجویان، استادان و کارمندان
د) حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به سوالات شرعی
ن) هدایت تشکلها و نهادها و حرکت های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشگاه
و) بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه
ه) گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان
ی) مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه