ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی
1 کسری عظیمی (Kasra Azimi) مربی (Lecturer) مهندسی عمران (Civil Engineering)
2 محمود مختاری (Mahmoud Mokhtari) مربی (Lecturer) مهندسی عمران (Civil Engineering)
3 ولی بیات (vali bayat) مربی (Lecturer) مهندسی عمران (Civil Engineering)
4 سید امیرهادی مینوفام (Seyyed Amir Hadi Minoofam) مربی (Lecturer) مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering)
5 سید عباس صارمی حصاری استادیار (Assistant Professor) مهندسی برق (Electronic Engineering)
6 جواد عبدی (Javad Abdi) استادیار (Assistant Professor) مهندسی برق (Electronic Engineering)
7 علی عرفانی (Ali Erfani) مربی (Lecturer) مهندسی برق (Electronic Engineering)
8 حسین برهانی فر (Hossain Borhanifar) مربی (Lecturer) مهندسی برق (Electronic Engineering)
9 شاهرخ فرهنگ نیا (Shahrokh Farhangnia) مربی (Lecturer) مهندسی برق (Electronic Engineering)
10 ملیحه قاسم زاده (Maliheh Ghasemzadeh) استادیار (Assistant Professor) مهندسی مواد (Material Engineering)
11 علی عسکری (Ali Askari) استادیار (Assistant Professor) مهندسی مکانیک (Mechanic Engineering)
12 سهیلا ذوقی (Soheila Zoghi) استادیار (Assistant Professor) گروه عمومی (Public)
13 مرتضی علیشاهی (Morteza Alishahi) استادیار گروه عمومی (Public)
14 حجت کاظمینی (Hojat Kazemini) مربی (Lecturer) گروه عمومی (Public)
15 سیدامیر حسینی مربی (Lecturer) گروه عمومی (Public)