جواد عبدی (Javad Abdi)
 • نام و نام خانوادگی (Name) : جواد عبدی (Javad Abdi)
 • مرتبه علمی (Title) : استادیار (Assistant Professor)
 • گروه آموزشی (Department) : مهندسی برق (Electronic Engineering)
 • ایمیل ها(Emails) : Emails
 • تلفن (Phone) : 02645360022

تحصیلات (Education)

Ph.D. Electrical Engineering, Electrical Engineering

Islamic Azad University, Research and Science Branch, 2006 - 2012

سمت ها (Academic Positions)

Instructor, 2000 – 2003

Faculty of engineering Islamic Azad University, Karaj branch, Iran

 

کتاب ها (Books)

Translated Book

 1. Javad Abdi, and Hossein Ahmadi Noubari "Wavelets and signal processing an application-based introduction", 2010, SarAfraz Pulication [In Persian]

Articles in Books (Edited Volumes)

 1. Lucas, F. Rashidi, and J. Abdi, "Transient Stability Improvement in Power Systems via Firing Angle Control of TSCS Using Context Based Emotional Controller". In M. Jamshidi, L. Foulloy, A. Elkamel, and J. S. Jamshidi (eds.), Intelligent Automations and Control- Trends, Principles, and Applications. Albuquerque, NM, USA: TSI Press Series: Proceedings of WAC, 16, M. Jamshidi (series editor), 2004, pp. 37- 42. [In English]

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

 1. Javad Abdi and Behzad Moshiri, “Artificial Neural Networks in Short-Term Traffic Flows Forecasting: Application of Temporal Difference Learning Rules”, Expert Systems- John Willy, Vol. 32, No. 1, pp. 49–64, February 2015, doi: 10.1111/exsy.12055 [In English]
 2. Javad Abdi, Behzad Moshiri, and Ali Khaki Sedigh, “Emotional Temporal Difference Q-Learning Signals in Multi-Agent System Cooperation: A real case study”, IET Intelligent Transport Systems, pp. 1–12, 2013, doi: 10.1049/iet-its.2011.0158 [In English]
 3. Javad Abdi, Behzad Moshiri, Baher Abdulhai, and Ali Khaki Sedigh, “Forecasting of short-term traffic-flow based on improved neurofuzzy models via emotional temporal difference learning algorithm”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 25, pp. 1022-1042, 2012 doi:10.1016/j.engappai.2011.09.011 - Elsevier (ISI, IF: 1.669)
 4. Javad Abdi, Behzad Moshiri, Baher Abdulhai, and Ali Khaki Sedigh, “Short-term traffic flow forecasting: parametric and nonparametric approaches via emotional temporal difference learning”, Neural Computing and Applications, Vol. 23, No. 1, pp. 141-159, 2013, ISSN 0941-0643, DOI 10.1007/s00521-012-0977-3, Springer-Verlag London Limited 2012 (ISI, IF: 1.168)
 5. Javad Abdi, Azam Famil Khalili, Caro Lucas and Ali Khaki Sedigh, “The Role of Truncated Temporal Difference Learning (TTDL) with Functional Approximators in Reduction of Time and Computational Costs of Reinforcement Learning”, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol. 1, No. 1, Spring 2004, P.P. 4-19 [In Persian], Valid No. and Date: 3/2910/6 and 83/01/16
 6. Javad Abdi, Caro Lucas, Ali K. Sedigh and Mehrdad Fatourechi, “Multivariable Systems Temporal Difference Emotional Control”, Special Issue: Electrical and Industrial Engineering, Journal of Faculty of Engineering, University of Tehran, Vol. 38, No. 1, May 2004, P.P. 51-63 [In Persian], ISSN: 1026-0803
 7. Javad Abdi, Mehrdad Fatourechi, Caro Lucas, Ali Khaki Sedigh and Gholamhassan Famil Khalili, “Control of Multivariable Systems based on Emotional Temporal Difference Learning Controller”, International Journal of Engineering, National Centre for Science Research, Transactions A: Basics, Vol. 17, No. 4, P.P. 363-376, November 2004 [In English], ISSN: 1025-2495, ISI, IF: 0.25
 8. Javad Abdi, Farzan Rashidi, Caro Lucas and Ali Khaki Sedigh, “The role of context in Emotional Temporal Difference Learning (ETDL) and its applications in control”, Sharif Journal of Science and Technology, Sharif University Technology, Vol. 30, P.P. 13-21, Summer 2005 [In Persian], ISSN: 1028-7167

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

 1. Javad Abdi, Azam Famil Khalili, Khalil Inanlosaremi, and Ali Askari, “Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller (BELBIC) - based Intelligent Controller via Temporal Difference (TD) Learning”. 2nd International Conference on Electrical, Computer, Electronics & Biomedical Engineering (ECEBE'2012), pp. 119-123, October 13-14, 2012 Bali, Indonesia, ISBN: 978-93-82242-10-9 [In English].
 2. Javad Abdi, Azam Famil Khalili, Khalil Inanlosaremi, and Ali Askari, “Air Fuel Ratio Control in Spark Injection Engines based on Neural Network and Model Predictive Controller”. AUCC 2011, 2011 Australian Control Conference, pp. 142-147, November 10-11, 2011, Melbourne, Australia, IEEE Catalog Number: CFP1118M-CDR, ISBN: 978-0-85825-987-4 [In English].
 3. Javad Abdi, Behzad Moshiri, and Ali Khaki Sedigh, “A new study on short term traffic flow prediction via artificial neural networks”. The 10th International conference on Traffic and Transportation Engineering, pp. 1-9, November 23-24, 2010, Milad Tower, Tehran, Iran [In Persian].
 4. Javad Abdi, Behzad Moshiri, Ehsan Jafari, and Ali Khaki Sedigh, “Traffic state variables estimating and predicting with Neural Network via Extended Kalman Filter algorithm with estimated parameters as offline”. SISY 2010, 2010 IEEE 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, pp. 383-385, September 10-11, 2010, Subotica, Serbia, IEEE Catalog Number: CFP1084C-CDR, ISBN: 978-1-4244-7395-3 [In English].
 5. Javad Abdi, Behzad Moshiri, Ehsan Jafari, and Ali Khaki Sedigh, “Traffic State Variables Estimating and Predicting with Extended Kalman Filtering”. ICPCES2010, International Conference on Power, Control & Embedded Systems, pp. 137-1/137-4, Nov. 29- Dec. 1, 2010, Allahabad, India, IEEE Catalog Number: CFP1084C-CDR, ISBN: 978-1-4244-8543-7, (DOI: 10.1109/ICPCES.2010.5698624) [In English].
 6. Javad Abdi, Behzad Moshiri, and Ali Khaki Sedigh, “Comparison of RBF and MLP Neural Networks in Short-Term Traffic Flow Forecasting”. ICPCES2010, International Conference on Power, Control & Embedded Systems, pp. 138-1/138-4, Nov. 29- Dec. 1, 2010, Allahabad, India, IEEE Catalog Number: CFP1084C-CDR, ISBN: 978-1-4244-8543-7 (DOI: 10.1109/ICPCES.2010.5698624) [In English].
 7. Javad Abdi and Ali Erfani, “A Novel Study on Heating, Ventilating and Air Conditioning Controller via Reinforcement Learning”. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 64, pp. 502-506, 28th - 30th April 2010, in Italy, ICEMDS 2010, ISSN: 2070-3724 [In English].
 8. Javad Abdi and Azam Famil Khalili, “Design Modem based on DSP processor TMS for Power Line Carrier system”. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 60, pp. 253-258, 25th - 27th December 2009, in Thailand, ICCCSP 2009, ISSN: 2070-3724 [In English].
 9. Javad Abdi and Azam Famil Khalili, “Using the Hilbert Transform in Modem Designing based on DSP processor for PLC”. 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009, pp. 556-559, 24th - 26th November 2009, in the Sava Center, Belgrade, Serbia, Telfor 2009 [In English].
 10. Javad Abdi, Hossein Ahmadi Noubari and Hossein Borhanifar, “A Novel Model-based Predictive Wavelet Network Strategy for Control of Spark Injection Engines”. International Conference on Machine Learning and Computing, ICMLC 2009, July 2009, in Perth, Australia, pp.11-16, ISBN: 978-1-84626-018-6 [In English].
 11. and  ....

طرح های پژوهشی (Research Projects)

Lecture

1) Presented one lecture in Tehran University

Title:

Design and Implementation of PLC Device with Using TMS320C50 Processor

12:30 to 13     19 Jan. 2002 Time/date:
Institute of electrical engineering Place:

2) Presented one lecture in Sharif University

Title:

Making job opportunity by a mobile general contractor

16 to 16:30     18 Oct. 2008 Time/date:
Institute of electrical engineering, Kahroba Saloon Place:

3) Presented one lecture in INSO

Title:

General Research Activity

9:00 to 9:30     11 March 2013 Time/date:
Iranian National Standardization Organization, Research Saloon Place:

 

4) Presented one lecture in INSO-Tehran Department

Title:

Problem of Standard Compilation in Iran

10:45 to 11:15     28 July 2015 Time/date:
Olympic Hotel-Tehran Place: