کسری عظیمی (Kasra Azimi)
  • نام و نام خانوادگی (Name) : کسری عظیمی (Kasra Azimi)
  • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
  • گروه آموزشی (Department) : مهندسی عمران (Civil Engineering)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

  دانشجوی دکترای حقوق خصوصی    ، فوق لیسانس عمران-سازه   ، فوق  لیسانس حقوق خصوصی    ، لیسانس عمران-عمران   ، لیسانس حقوق قضایی - علوم ثبتی  ،

سمت ها (Academic Positions)

  مدیر گروه ساختمان دردانشگاه ازاد اسلامی مرکز نظر ا باد از سال1383 تا1393 تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی واحد های تهران جنوب،کرج ،قیام دشت و مرکز نظر ا باد از سال1376 تا1395 عضوکمیته تخصصی مهندسی راه وساختمان در مرکز امور مشاوران وکارشناسان رسمی موضوع ماده187 از سال1385 تا1395 دبیرکمیته تخصصی مهندسی راه وساختمان در مرکز امور مشاوران وکارشناسان رسمی موضوع ماده187 از سال1385 تا1390            

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

مشاور ه فنی به انبوه سازان وپیمانکاران ساختمان مشاور مدیر عامل شرکت ... (بانک ...) از1391 تا1394 مدیر عامل شرکت پیمانکاری 1381-1382 تصدی امور حقوقی  1391-1393

کتاب ها (Books)

راهنمای مقدماتی کارشناسان رسمی رشته راه وساختمان در640 صفحه که  توسط سایت رسمی مرکز امور مشاوران ووکلاوکارشناسان رسمی موضوع ماده187 پیش فروش وثبت نام اینترنتی برای تعیین تعداد تیراژ و روش چاپ بعمل امده است.(به همراه یک نویسنده دیگر)