علی عرفانی (Ali Erfani)
 • نام و نام خانوادگی (Name) : علی عرفانی (Ali Erfani)
 • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
 • گروه آموزشی (Department) : مهندسی برق (Electronic Engineering)
 • ایمیل ها(Emails) : Emails
 • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

 • کارشناسی ارشد - مهندسی پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 

سمت ها (Academic Positions)

 • مدیر گروه برق-الکترنیک از 1385 تا 1389
 • مدیرگروه متالورژی از 1386  تا  1389
 • عضو کمیته انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظرآباد 1388 تا کنون

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

 • طراحی و ساخت بيش از 25 پروژه در زمينه ­های الکترونیک و اتوماسیون صنعتی (شرکت های خودروسازی - صنایع جوشکاری صنعتی - اتوماسیون خطوط تولید و بسته بندی - دستگاه های تست قطعات - ساخت ماشین های خاص - صنایع رنگ الکترواستاتیک و ربات های رنگ پاش - منابع تغذیه high voltage و سوئیچیگ - طراحی پروتکل های اندازه گیری بسیار دقیق)
 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • توسعه و بهينه سازی دستگاه های تصویربرداری پزشکی (X-RAY)

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

1) Salempoor H., Taghipoor A., Erfani A. "Intelligent Accident Alarm System For Vehicles Near the Accident" , Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. Vol2 , No.9,  2016.

2) Vaziri N., Hojabri A. , Erfani A., Monsefi M., Nilforooshan B. “Critical Heat Flux Prediction by using Radial Basis Function and Multilayer Perceptron Neural Networks: A Comparison Study” , Journal of Nuclear Engineering and Design, 237 (2007) 377-385. 2007 (ISI)

3) Vaziri N, Erfani A, Nilforooshan B, "Signal prediction in the LOCA using Elman recurrent neural networks ", International Journal of Science and Engineering Investigations Vol1, Issue 7, August 2012.

4) Vaziri N, Erfani A, Monsefi M, Hojabri A, Borghei M, "Recurrent neural network model for signal prediction in a LOCA event", Journal of Nuclear Engineering and Technology Vol1, Issue 2-3 (2011)

5) عباس عرفانيــان اميـدوار، علی عرفانی، "تشخيص الگوهای EEG در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از يک طبقه بندی کننده مبتنی بر تجزيه و تحليل مولفه-های مستقل"،  مجله انجمن برق و الکترونيک ايران،  شماره سوم ، 1383.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

1) Abdi J., Erfani A. , "Control HVAC Parameters by Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller" 29th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brussels, Belgium, November, 2015.

2) Abdi J., Erfani A. , “A Novel Study on Heating, Ventilating and Air Conditioning Controller via Reinforcement Learning” International Conference on WASET, Rome, Italy, 2010.

3) N. Vaziri, A. Erfani, B. Nilforooshan, “Prediction of Thermal Hydraulic Parameters in LOCA by using Artificial Neural Networks” 7th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Seoul, Korea, 2008.

4) A. Hojabri, N. Vaziri, A. Erfani ,“Thermal behavior prediction of PWR core by using artificial neural networks” ICONE15th, Nagoya, Japan, 2007.

5) Erfani A., FarjadiNasab M., “Enhancement of Epileptic Seizure in EEG Signals Using Novelty Filtering based on Neural Networks” , International Conference on Biomedical Engineering, KUALA LUMPUR , MALAYSIA , 2006.

6) Nima Vaziri, Ali Erfani, Behnam Nilforooshan, Alireza Hojabri, Mehdi Salehi, "Prediction of film-boiling heat transfer coefficient using modular neural network", NENE, 2006.

7) Nima Vaziri, Farshad Bahrehbakhsh, Ali Erfani, Behnam Nilforooshan, Alireza Hojabri, "Thermal hydraulic model of LWR core by using artificial neural network ", NENE, 2006.

8) Nima Vaziri, Alireza Hojabri, Ali Erfani, Mahmood Ghoranneviss, Darioush Sardari, “The effect of artificial neural networks structure in critical heat flux prediction error”, ICONE13, Beijing, China,2005.

9) Vaziri N., Nilforooshan B., Hojabri A., Erfani A., “Prediction of Critical Heat Flux with MLP and RBF Artificial Neural Networks” International Conference on Nuclear Engineering, Slovenia , 2005.

10) Erfanian A, Erfani A, “EEG-based Brain-Computer Interface For Hand Grasp Control: Feature Extraction by Using ICA” , 9th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, UK , 2004.

11) Erfanian A., Erfani A., “ICA-Based Classification Scheme for EEG-based Brain-Computer Interface: The Role of Mental Practice and Concentration Skills” , IEEE EMBS , San Francisco, USA , 2004.

12) Erfani A., Erfanian A., “The Effects of Mental practice and Concentration Skills on EEG Brain Dynamics During Motor Imagery Using Independent Component Analysis” , IEEE EMBS , San Francisco, USA , 2004.

13) علی عرفانی، نیما وزیری، علیرضا هژبری "پالايش حملات صرع در سيگنال EEG با استفاده از آناليز مؤلفه هاي مستقل و روش Novelty Filtering  مبتني بر شبكه هاي عصبي" ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (ICBME12) ، تبریز ، 1384.

14) علی عرفانی، عباس عرفانیان امیدوار " آناليز مؤلفه هاي مستقل سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت دست" یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (ICBME11) ، تهران 1383.

طرح های پژوهشی (Research Projects)

 • کنترل بهینه و شفاف سیستم های حرکت از راه دور دارای تاخیر زمانی با روش آشفتگی های تکین - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد - 96/97 - تکمیل شده.