ملیحه قاسم زاده (Maliheh Ghasemzadeh)
  • نام و نام خانوادگی (Name) : ملیحه قاسم زاده (Maliheh Ghasemzadeh)
  • مرتبه علمی (Title) : استادیار (Assistant Professor)
  • گروه آموزشی (Department) : مهندسی مواد (Material Engineering)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

دکتری متالورژی و مواد-سرامیک  

سمت ها (Academic Positions)

مدیر گروه مسئول ارتباط با صنعت  

کتاب ها (Books)

  • فیزیک مکانیک
  • سیلیکا آئروژل و کامپوزیت های آن ( روش های نوین ساخت)

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

    مقالات چاپ شده در مجلات معتبر  
  رديف   عنوان مقاله   عنوان  مجله   نمايه شده در  ( ISIو ... )   وضعيت پذيرش Submit/Accept/Publish   تاريخ پذيرش/چاپ بودجه تخصیص یافته از سوی واحد
  1   Effects of nucleation agents on the preparation of transparent glass–ceramics   Journal of the European Ceramic Society ISI     Publish     2012   -
   2  CRYSTALLIZATION KINETICS OF GLASS-CERAMICS BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS   Ceramics – Silikáty   ISI   Publish     2011 -
  3   Crystallization Behavior of Mica Glass-Ceramics with Nanophase Structure   Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry         ISI        Publish       2012 -
    Utilization of DTA in the Determination of a Crystallization Mechanism in Transparent Glass-Ceramics with a Nanocrystalline Structure   Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry       ISI      Publish     2011 -
  5 Effect of different additives on the properties of alumina-spinel castables   Ceramica       ISI     Publish     2012 -
  6 Influence of NaF on Crystallization and Machinability                 of Mica Glass Ceramics                 Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry   ISI    Publish         2012 -
    The Role of MgF2 on Properties of Glass-Ceramics Bulletin of Materials Science     ISI     Publish     2012 -
    مقالات علمي پژوهشي و علمي ترويجي  
  رديف   عنوان مقاله   عنوان  مجله   نمايه شده در  ( ISCو ... )   وضعيت پذيرش (ارسال/پذيرفته/چاپ)   تاريخ پذيرش/چاپ
  1 بررسي اثر Li2O بر خواص شيشه- سراميكها بر پايه SiO2 - Al2O3 - MgO - B2O3 - K2O (Li2O) – F – TiO2 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي علمي پژوهشي                 چاپ   89
2 بررسي اثر توزيع اندازه ذرات و ميزان فاز اسپينل در خواص جرمهاي كم سيمان  آلومينا اسپينلي                            فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي علمي پژوهشي   چاپ   88
   

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

  رديف   عنوان مقاله   عنوان همايش   سال   سطح همايش ملي/بين‌المللي   كشور برگزاري
  1   The Effects of CaF2 in Mica Glass-ceramics the8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DSL-2012   2012       بين‌المللي   ترکیه  
  2 The Effects Of Al2O3 and Mgo On the Properties Of Low Cement Spinel Castables 49.Internationales Feuerfest-Kolloquium   2006   بين‌المللي   آلمان
  3   Differential thermal analysis on the crystallization kinetics of mica glass-ceramics   ECerS XII   2011   بین المللی   سوئد
  4 بررسی اثر عوامل جوانه زا بر خواص شیشه سرامیکهای میکا یازدهمین همایش فناوری نانو- دانشگاه امیر کبیر     1390   ملی   ایران
  5 اثر افزودنی ها بر قابليت عبور نور در شيشه سراميکهای ميکائی   کنفرانس صنعت شیشه     1391   ملی   ایران