آزمایشگاه ها و کارگاه ها

معرفی مسئول این بخش :

نام و نام خانوادگى : عبداله شیرودی

مدرک تحصیلی : دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران
پست الكترونيكى:  a.shirodi@naiau.ac.ir

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاهها و کارگاهها:

۱- حضور به موقع، منظم و تمام وقت و در صورت برگزاري کلاس تا پایان زمان آزمایش در محیط آزمایشگاه/کارگاه.

۲- تهیه و آماده سازي وسایل، مواد و ابزار مربوط به آزمایش ها در هر جلسه برابر دستور کار جامع و مصوب ارائه شده توسط گروه آموزشی.

۳- تحویل،کنترل و نظارت مستمر در نحوه استفاده وسایل و مواد مصرفی توسط دانشجویان با رعایت اصل صرفه جویی و در صورت لزوم توضیح و تشریح عملکرد تجهیزات موجود به دانشجویان.

۴- اشراف کامل بر نحوه کارکرد، کالیبراسیون و تعمیرات جزئی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی تحت اختیار.

۵- حفظ ، نگهداري و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه/کارگاه با رعایت کلیه استاندارد هاي مربوطه.

۶- ثبت و نگهداري دقیق میزان موجودي، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه و کارگاه در دفاتر مربوطه.

۷- رعایت کلیه نکات ایمنی در آزمایشگاه/کارگاه( نظارت بر تاریخ شارژ کپسول هاي آتش نشانی، نحوه استفاده و نگهداري گازهاي مصرفی ، جعبه کمک هاي اولیه، وسایل برقی…)

۸- درخواست به موقع و پیگیري مستمر تامین/تعمیر/کالیبراسیون تجهیزات ، مواد و وسایل آزمایشگاهی/کارگاهی و نواقص تاسیساتی و عمرانی با هماهنگی مسئول آزمایشگاه.

۹- گزارش سریع مسایل، مشکلات، حوادث، نقص فنی تجهیزات و نکات ایمنی و موارد مخاطره آمیز براي سلامت دانشجویان و پرسنل.

۱۰- نظارت بر تشکیل کلاس ها بر اساس تقویم آموزشی و ارسال گزارش عدم تشکیل/تاخیر/تعجیل در برگزاريآزمایشگاه و کارگاه(تا پایان وقت همان روز)

۱۱- عدم تحویل کلید و یا مسئولیت محل کار(آزمایشگاه یا کارگاه) به افراد غیر مسئول( دانشجویان، اساتید محترم و..).

۱۲- تشکیل و اجراي کلاس بدون حضور اساتید در آمایشگاه و کارگاه ممنوع می باشد.

۱۳- دریافت گزارش کار دانشجویان با هماهنگی مدرس آزمایشگاه/کارگاه.

۱۴- هماهنگی بین اساتید مشترك یک درس، جهت تدریس یک دستور کار جامع و کامل.

۱۵- اطلاع رسانی مناسب و به موقع درخصوص زمانبندي برگزاري کلاسها(برنامه هفتگی، امتحان، تحویل گزارش و… (به دانشجویان و مسئول مربوطه

۱۶- نصب عناوین و سرفصل هاي آزمایشگاهی و کارگاهی در تابلو اطلاع رسانی آزمایشگاه/کارگاه.

۱۷- نصب علائم هشدار دهنده همراه با پیام هاي آموزشی در مجاورت دستگاهها، مواد و تجهیزاتی که کار با آنها مخاطره آمیز می باشد.

۱۸- تهیه دستورالعمل نحوه کارکرد، نگهداري، موارد ایمنی و اطلاعات فنی کلیه تجهیزات موجود.

۱۹- نظارت کامل بر نظافت آزمایشگاه/کارگاه، چیدمان دستگاه ها ، لوازم، نظم و ترتیب در محیط آزمایشگاه/کارگاه.

۲۰- رعایت شئونات اسلامی و اداري در محیط آزمایشگاه و کارگاه.

۲۱- تکریم ارباب رجوع و عدم ارجاع امور اداري و شخصی به دانشجویان.

۲۲- هماهنگی با مسئول مربوطه جهت انجام امور جاري واحد در مواقع ضروري و زمان هایی که واحد نیاز دارد.

نکات مهم و ضروري:

-رعایت سلسله مراتب اداري و سازمانی در کلیه فعالیت ها الزامی است.

-حضور اساتید و دانشجویان محترم در آزمایشگاهها و کارگاهها جهت انجام طرح یا پروژه دانشجویی صرفاً با مجوز کتبی مسئول مربوطه صورت می پذیرد ومصرف مواد موجود در آزمایشگاه جهت طرح هاي پژوهشی ممنوع می باشد.

– براي استفاده از تجهیزات تحقیقاتی نیاز به مجوز کتبی جداگانه بجز مجوز حضور در آزمایشگاه می باشد.

-درصورت بروز هرگونه مشکل، ضمن حفظ شان اساتید و دانشجویان محترم، مسئول مربوطه را در جریان گذاشته و در اولین فرصت ممکن گزارش مکتوب آن ارائه گردد.

-حضور و تردد افراد متفرقه در کلیه آزمایشگاهها و کارگاهها ممنوع می باشد.

 

IMG_6994 IMG_6982 IMG_6983
IMG_6997 IMG_7001 IMG_6998