حسابدار و جمعدار اموال

 

وظایف امور حسابداری:

 • صدور كليه چكهاي پرداختي به افراد حقيقي و حقوقي پس از دستور رياست و يا معاونت اداري و مالي با بررسي دقيق اسناد ارسالي پيوستي
 • پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و اعضاي محترم هيات علمي در زمان مقرر پس از دريافت اسناد و گزارشات مربوطه
 • تهيه و تنظيم كليه گزارشات مالي واحد ، اعم از تراز ماهيانه ، شش ماهه و پايان سال مالي به همراه نظارت دقيق بر تهيه اسناد و گزارشات مالي صندوق رفاه دانشجويان
 • ثبت كليه اقلام وارده به دانشگاه پس از تاييد قسمت مربوطه در سيستم انبارداري دانشگاه و همچنين صدور حواله جهت كالاهاي دريافتي از انبار با تاييد انباردار و امضاء مسئول امور عمومي واحد.
 • ليست برداري كامل (حداقل دوبار طي سال) از لوازم اتاقهاي اداري و كارگاهها و آزمايشگاهها و ساير قسمتهاي دانشگاه با هماهنگي امور عمومي
 • ثبت سريع اموال تحويلي خريداري شده در ليستهاي دستي و سيستم رايانه اي اموال دانشگاه و همچنين محاسبه   مربوط به استهلاك اموال
 • تهيه صورتحساب بانكي تمام حسابهاي بانكي و رفع مغايرت آنها با سيستم حسابداري دانشگاه
 • ثبت دفاتر قانوني دانشگاه بصورت روزانه
 • صدور به موقع چك ماليات و بيمه مربوط به حقوق كاركنان و اساتيد دانشگاه و همچنين ساير مالياتهاي متعلقه به پيمانكاران و افراد حقيقي ، تهيه ليستهاي مالياتي و ارسال به اداره دارايي
 • رفع مغايرت حسابهاي فيمابين دانشگاه با ساير واحدها و همچنين پرداخت به موقع بدهيهاي اين حسابها با هماهنگي امور مالي
 • پي گيري مطالبات دانشگاه از افراد بدهكار به دانشگاه و پرداخت بستانكاريها مطابق دستورات معاونت مالي جهت جلوگيري از انباشته شدن حسابهاي بدهكار و بستانكار
 • تهيه و تنظيم بودجه ساليانه واحد با همكاري معاونت آموزشي ، پژوهشي و مالي واحد
 • ثبت و صدور و رسيدگي به اسناد تنخواه داران و پيگيري تسويه حساب در زمان مقرر با ايشان
 • ثبت و صور و رسيدگي به اسناد پيش پرداختها و پيگيري جهت تسويه حساب در زمان مقرر با ايشان
 • تحويل چكهاي تاييد شده به صاحبان چك و دريافت رسيد مربوط و ثبت در دفتر مخصوص صدور چك
 • تهيه ليستهاي مالياتي و ارسال به اداره دارايي
 • ثبت فيشهاي دريافت شهريه ، تغذيه و ساير واريزيهاي مالي و رفع مغايرت احتمالي