توصیه به دانشجویان

الف) مغتنم شمردن فرصت بدست آمده جهت فراگیری علم همراه با تزکیه نفس و خودسازی و تلف نکردن دوران جوانی
ب) تجدید نظر و دقت در روابط و معاشرت با دوستان خود
ج) داشتن همت و انگیزه بلند جهت رسیدن به مراتب علمی
د) آینده نگری نسبت به استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران