اداری و عمومی

معرفی مسئول این حوزه :

نام و نام خانوادگى : جواد روزبان

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی برق
پست الكترونيكى:  j.roozban@naiau.ac.ir

امور مربوط به كاركنان دانشگاه

– صدور احكام ساليانه كارگزيني كاركنان
– اجراي بخشنامه هاي رفاهي مربوط به كاركنان با هماهنگي امور مالي دانشگاه
– ترفيع و ارتقاء گروه كاركنان
– ثبت ورود و خروج و مرخصي و ماموريتهاي كاركنان در سيستم مربوطه
– نظارت بر حضور به موقع كاركنان در محل كارخود با هماهنگي مسئولين بخش و قسمت مربوطه
– ثبت كاركرد ماهيانه پرسنل دانشگاه در سيستم حقوق و دستمزد
– محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان و ارسال به سيستم حسابداري
– رسيدگي به وامهاي درخواستي كاركنان مطابق بخشنامه هاي صادره
– مسئوليت در كميته انظباطي كاركنان مطابق بخشنامه مربوطه و پيگيري و اعلام نتيجه راي صادره به افراد
– تنظيم و بررسي وضعيت قراردادهاي كاركنان قراردادي و اخذ مجوزهاي مربوطه
– و…

امور مربوط به اساتيد و هيات علمي دانشگاه

– صدور احكام ساليانه كارگزيني اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه
– اجراي بخشنامه هاي رفاهي مربوط به اساتيد با هماهنگي امور مالي دانشگاه
– انجام كليه امور مربوط به ترفيع و ارتقاء پايه اساتيد عضو هيات علمي با هماهنگي كامل معاونت آموزشي جهت اجرا و ارسال براي پرداختهاي مالي مربوطه
– كنترل ورود و خروج و مرخصي و ماموريتهاي اساتيد عضو هيات علمي داراي كار و سمت اجرايي .
– ثبت كاركرد ماهيانه اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه در سيستم حقوق و دستمزد
– محاسبه حقوق و دستمزد اساتيد
– عضو هيات علمي و ارسال به سيستم حسابداري
– رسيدگي به وامهاي درخواستي اساتيد عضو هيات علمي مطابق بخشنامه هاي صادره
– و …

 امور عمومی

• نظارت برانجام امور خدماتي توسط پرسنل خدمات دانشگاه
• نظارت بر انجام امور نقليه دانشگاه
• انجام كليه امور اداري مرتبط با ادارات سطح شهر از قبيل بانك – دارايي – بيمه و شهرداري و …..
• نظارت بر نحوه اجراي قرادادهاي منعقده با كليه پيمانكاران
• نظارت بر استفاده بهينه از اموال دانشگاه
• نظارت بر وضعيت ظاهري اتاقهاي اداري و هماهنگي جهت تامين كمبود لوازم و وسايل مورد نياز
• هماهنگي جهت بكارگيري كارگران روزمزد در مواقع لزوم – پرداخت حقوق و دستمزد آنها و همچنين نظارت بر نحوه كاركرد آنها و ارسال گزارشات مربوطه
• نظارت بر كليه بردهاي آموزشي و پژوهشي و اداري و غيره …
• نظارت بر انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز دانشگاه : ( حفظ و نگهداري و مرتب سازي توسط پيمانكار مربوط )
• نظارت دقيق بر مكانهاي استيجاري توسط دانشگاه جهت جلوگيري از تضييع حقوق دانشگاه همانند سالن تربيت بدني و مكانهاي تهيه غذا براي دانشجويان .
• نظارت دقيق و كامل بر اموال اسقاطي عودتي از طرف قسمتهاي مختلف دانشگاه و هماهنگي جهت انبار و فروش اموال اسقاط با مسئول جمعدار اموال و معاونت اداري و مالي
• نظارت بر امور تهيه ، طبخ و پخت و توزيع غذا و سالنهاي غذا خوري و همچنين مسئول تغذيه مركز
• نظارت بر امور تداركات و كارپردازي
• نظارت و هماهنگي كامل جهت اجراي مراسم و همايشها در سطح دانشگاه با هماهنگي معاونتها و قسمتهاي درخواست كننده و تهيه و تدارك ملزومات مورد نياز ( پذيرايي – انتقال و …. )
• نظارت و تهيه وسايل نقليه مورد نياز و ساير ملزومات مربوط به اردوهاي دانشجويي با هماهنگي معاونت دانشجويي و آموزشي و اداري و مالي دانشگاه
• نظارت بر انجام امور مربوط به بيمه ساختمانها و تاسيسات و اموال در زمان مقرر
• نظارت و انجام امور مربوط به فروش اموال اسقاط و ضايعات توسط دانشگاه
• نظارت مستمر بر مسئول تاسيسات دانشگاه جهت رفع نقايص تاسيساتي و ساختماني