کارشناس امور شهریه و صندوق رفاه دانشجویان

معرفی مسئول این حوزه :

نام و نام خانوادگى : علی رحیمی آتانی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پست الكترونيكى:  a.rahimi@naiau.ac.ir

امور مالي دانشجويي :

– انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت و كوتاه مدت ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– انجام كليه امور مربوط به دريافت ، ثبت و وصول چك تقسيط شهريه دانشجويان با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– ثبت ميزان شهريه دانشجويان در ابتداي هر ترم مطابق بخشنامه هاي صادره معاونت اداري و مالي و همچنين دانشجويان جديدالورود به همراه ثبت هزينه هاي خدمات آموزشي و بيمه دانشجويي و ارسال به موقع ليستهاي مربوطه جهت پرداخت بع سازمان مركزي دانشگاه
– بررسي پرونده و وضعيت مالي كليه دانشجويان ترم ماقبل آخر جهت تسهيل در روند تسويه حساب نهايي مالي دانشجويان فارغ التحصيل
– انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه
– انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان انصرافي ، اخراجي و انتقالي و مهمان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه
– پيگيري مطالبات دانشگاه از دانشجويان بدهكار شهريه و اقساط وامها
– هماهنگي كامل با مسئول رايانه واحد جهت رفع اشكالات سيستم شهريه و صندوق رفاه دانشجويان
– و…

امور صندوق رفاه دانشجويان :

– انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم و كوتاه مدت دانشگاه ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– تهيه تراز ماهيانه حسابهاي صندوق رفاه و شهريه دانشجويي و همچنين ارائه گزارشات مالي و تراز شش ماهه و پايان سال مالي صندوق رفاه دانشجويي واحد
– درخواست به موقع تامين سرمايه صندوق رفاه و عودت وجوه اقساط دريافتي و چكهاي وصولي بحساب شهريه دانشگاه
– بايگاني ، ثبت و ضبط و عودت كليه اسناد تضمين دريافتي مربوط به تعهد وامها و ارائه مدارك تحصيلي از دانشجويان در سيستم صندوق رفاه
– و…

 

به منظور رفاه و تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان، صندوق رفاه دانشجویان و حوزه معاونت دانشجوي در نظر دارد بر حسب مقررات و آئین نامه های مربوط اقدام به اعطاي وام تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط نمايد. لذا آن دسـته از دانشجويانی كه مايل به استفاده از اين تسهيلات مي باشند می بايست ضمن رعايت مندرجات دستورالعمل قيد شده اين اطلاعيه، جهت دريافت وام در طول تحصیل به شرح مندرجات ذيل به امور مالی دانشجویان و یا وب سایت دانشگاه مراجعه نمايند.

الف) وام بلند مدت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری :

( در صورت تخصیص اعتبار از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.)

دریافت فرمهای وام بلند مدت

۱۱٫شرایط اخذ وام:

این وام درهرسال تحصیلی دو بار در صورت تخصیص اعتبارات لازم از طرف وزارت علوم پرداخت خواهدشد.

۲٫مراحل اخذ وام :

– مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي از چگونگي ميزان وامي كه به رشته تحصيلي دانشجو تعلق مي گيرد.

-مراجعه به ادارات امور مالی دانشجويان و مسئولين مربوط در دانشگاه متبوع  و یا سایت دانشگاه جهت دريافت فرم وام.                      

-تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن.

-تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين مربوطه در دانشگاه در زمانهاي تعيين شده.

۳٫میزان وام بلندمدت و زمان پرداخت آن

مقطع تحصیلی

نیمسال مجاز برای دریافت وام

تعداد دفعات قابل استفاده

مبلغ

 کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

حداکثر ۴ نیمسال

۳ بار

۵،۰۰۰،۰۰۰

کارشناسی

حداکثر۸ نیمسال

۶ “

۵،۰۰۰،۰۰۰

كارشناسي ارشد نا پیوسته

حداكثر ۴ نيمسال

۳ “

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

دكتراي تخصصي

حداكثر ۸ نيمسال

۵ “

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

دكتراي حرفه اي

حداكثر ۱۲ نيمسا ل

۸ “

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

از مهرماه هرسال تحصیلی درصورت ابلاغ وزارت علوم


۴٫نحوه بازپرداخت:

  – زمان تسویه حساب و قبل از تقسیط ۱۰% کل وام به صورت فیش نقدی توسط دانشجو پرداخت می شود.

– زمان شروع اقساط، ۹ ماه بعد از پایان تحصیل می باشد ( در مورد آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می گردد.)

– در صورت انصراف، اخراج و ترک تحصیل وام شهریه می بایست به همراه کارمزد یک جا پرداخت گردد.

ب)وام کوتاه مدت :

(متقاضیان دریافت وامهای کوتاه­مدت (تقسیط شهریه) و میان­مدت  می توانند از قبل از شروع ثبت نام تا دو هفته پس از حذف و اضافه ضمن پرینت و تکمیل فرمهای مربوطه ، آنها را به امور مالی دانشجویان  تحویل نمایند. )

دریافت فرمهای وام کوتاه مدت 
  

۱٫ شرايط اخذ وام:

۱-  تشخيص نياز دانشجويان به دريافت وام از طريق امور مالی  دانشجويان خواهد بود.

۲-  نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویی

۳-  نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی باید معدل کل بالاتر از ۱۲ باشد)

۴-  خوش حسابی در پرداخت اقساط وامهای صندوق رفاه     

۵-  وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول، ترم آخر و میهمان تعلق نمی گیرد.

۶-  هر دانشجو فقط می تواند از یکی ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم استفاده نماید.      

۲٫مراحل اخذ وام :

۱- مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي از چگونگي ميزان وامي كه به رشته تحصيلي دانشجو تعلق مي گيرد.

۲- مراجعه به ادارات امور مالی دانشجويان و مسئولين مربوط در دانشگاه متبوع  و یا سایت دانشگاه جهت دريافت فرم وام.                      

۳- تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن.

۴- تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين مربوطه در دانشگاه در زمانهاي تعيين شده.

۳٫میزان وام کوتاه مدت (تقسیط شهریه) وزمان پرداخت آن

رشته تحصيلي

مبلغ وام

میزان تضمین

رشته های علوم انساني به غير از روانشناسي بالینی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 رشته روانشناسي بالینی

۴،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، تربيت بدني، علوم پزشكي و كارداني دامپزشكي

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

مقطع كارشناسي ارشد کليه رشته ها و دكتري دامپزشكي

۶،۰۰۰،۰۰۰

۶،۵۰۰،۰۰۰

مقطع دکتری تخصصی

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱،۰۰۰،۰۰۰

توجه ویژه:زمان درخواست وام برای نیمسال اول هرسال تحصیلی از اول تیرماه تا آخر مرداد ماه و برای نیمسال دوم، اول آذرماه تا آخر دی ماه می باشد

۴٫ نحوه بازپرداخت:

 باز پرداخت وام به ۲صورت انجام ميگيرد:

  • مراجعه به بانك ملی و واريز به حساب شماره ۰۲۲۰۶۴۵۸۴۲۰۰۵ به همرا شناسه پرداخت ( یک عدد دو رقمی+ شماره دانشجویی) وتحويل فيش واريزي به امور مالي
  • مراجعه به امور مالي دانشجويان از طريق posبانك ملی

توجه ویژه:دانشجويان به هيچ عنوان اقساط وامهای دریافتی را به حساب شهريه واريز ننمايند.

“نکات مهم”

از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمان دریافت مجوز امتحانات به نکات ذیل توجه نمایند :

  •  تسویه حساب کلیه بدهی­ها(اعم از اقساط معوق وامهای کوتاه مدت، میان مدت ،ازدواج، مسکن و …)
  • بدهی  مربوط به  وام را­  تنها  به شماره حساب جام ۰۲۲۰۶۴۵۸۴۲۰۰۵ بانک ملی شعبه نظرآباد (قابل پرداخت درکلیه شعب) واریزنمایید، (لازم به ذکراست که ۴۸ ساعت پس ازواریز بصورت خودکار به حساب منظور وفایل بازخواهد شد لذا ازمراجعه حضوری به صندوق رفاه خودداری شود).
  • چنانچه دانشجویان عزیز اقساط خود را به موقع پرداخت نمایند مشمول بخشودگی دیرکرد اقساط وام کوتاه مدت می­گردند، در غیر این صورت جهت اطلاع از میزان دیرکرد اقساط وام کوتاه مدت خود­   به اداره صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمائید.

بدیهی است با دانشجویانی اقساط خود را بموقع پرداخت ننمایند برابر مقررات صندوق رفاه (بسته شدن فایل آموزشی ، محرومیت از دریافت تسهیلات صندوق رفاه تا پایان تحصیل ، به اجراگذاشتن تضمین و…) اقدام خواهد شد.

ج) تقسیط با چک:

  •  چک باید در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظرآباد صادر شود.
  • تاریخ چک در نیمسال اول در تاریخهای ۸/۳۰ و ۹/۳۰ ، نیمسال دوم ۱۲/۳۰ و ۲/۳۰ سال بعد و تابستان ۵/۳۰ باید نوشته شود.
  • حداکثر ۴۰% شهریه به عنوان چک می باشد.
  • از ارائه چک های صندوق قرض الحسنه جداً خودداری شود.

اداره صندوق رفاه دانشجویان