امور درآمد و مالی دانشجویان

امور مالي دانشجويي :

– انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت و كوتاه مدت ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– انجام كليه امور مربوط به دريافت ، ثبت و وصول چك تقسيط شهريه دانشجويان با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– ثبت ميزان شهريه دانشجويان در ابتداي هر ترم مطابق بخشنامه هاي صادره معاونت اداري و مالي و همچنين دانشجويان جديدالورود به همراه ثبت هزينه هاي خدمات آموزشي و بيمه دانشجويي و ارسال به موقع ليستهاي مربوطه جهت پرداخت بع سازمان مركزي دانشگاه
– بررسي پرونده و وضعيت مالي كليه دانشجويان ترم ماقبل آخر جهت تسهيل در روند تسويه حساب نهايي مالي دانشجويان فارغ التحصيل
– انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه
– انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان انصرافي ، اخراجي و انتقالي و مهمان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه
– پيگيري مطالبات دانشگاه از دانشجويان بدهكار شهريه و اقساط وامها
– هماهنگي كامل با مسئول رايانه واحد جهت رفع اشكالات سيستم شهريه و صندوق رفاه دانشجويان
– و…

امور صندوق رفاه دانشجويان :

– انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم و كوتاه مدت دانشگاه ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه
– تهيه تراز ماهيانه حسابهاي صندوق رفاه و شهريه دانشجويي و همچنين ارائه گزارشات مالي و تراز شش ماهه و پايان سال مالي صندوق رفاه دانشجويي واحد
– درخواست به موقع تامين سرمايه صندوق رفاه و عودت وجوه اقساط دريافتي و چكهاي وصولي بحساب شهريه دانشگاه
– بايگاني ، ثبت و ضبط و عودت كليه اسناد تضمين دريافتي مربوط به تعهد وامها و ارائه مدارك تحصيلي از دانشجويان در سيستم صندوق رفاه
– و…