امور عمومی

وظایف امور عمومی

• نظارت برانجام امور خدماتي توسط پرسنل خدمات دانشگاه
• نظارت بر انجام امور نقليه دانشگاه
• نظارت بر انجام امور انتظامات و نگهباني دانشگاه
• دريافت قبوض گاز و تلفن و برق و …. و هماهنگي جهت واريز بموقع آنها
• انجام كليه امور اداري مرتبط با ادارات سطح شهر از قبيل بانك – دارايي – بيمه و شهرداري و …..
• نظارت بر نحوه اجراي قرادادهاي منعقده با كليه پيمانكاران
• نظارت بر استفاده بهينه از اموال دانشگاه
• نظارت بر وضعيت ظاهري اتاقهاي اداري و هماهنگي جهت تامين كمبود لوازم و وسايل مورد نياز
• هماهنگي جهت بكارگيري كارگران روزمزد در مواقع لزوم – پرداخت حقوق و دستمزد آنها و همچنين نظارت بر نحوه كاركرد آنها و ارسال گزارشات مربوطه
• نظارت بر كليه بردهاي آموزشي و پژوهشي و اداري و غيره …
• نظارت بر انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز دانشگاه : ( حفظ و نگهداري و مرتب سازي توسط پيمانكار مربوط )
• نظارت دقيق بر مكانهاي استيجاري توسط دانشگاه جهت جلوگيري از تضييع حقوق دانشگاه همانند سالن تربيت بدني و مكانهاي تهيه غذا براي دانشجويان .
• نظارت بر ميزان سوخت مصرفي وسايل نقيله متعلق به دانشگاه و تهيه و تاييد گزارشات لازم براي پرداخت وجوه مربوط به آن به راننده مربوطه
• نظارت دقيق و كامل بر اموال اسقاطي عودتي از طرف قسمتهاي مختلف دانشگاه و هماهنگي جهت انبار و فروش اموال اسقاط با مسئول جمعدار اموال و معاونت اداري و مالي
• نظارت بر امور تهيه ، طبخ و پخت و توزيع غذا و سالنهاي غذا خوري و همچنين مسئول تغذيه مركز
• نظارت بر امور تداركات و كارپردازي
• نظارت و هماهنگي كامل جهت اجراي مراسم و همايشها در سطح دانشگاه با هماهنگي معاونتها و قسمتهاي درخواست كننده و تهيه و تدارك ملزومات مورد نياز ( پذيرايي – انتقال و …. )
• نظارت و تهيه وسايل نقليه مورد نياز و ساير ملزومات مربوط به اردوهاي دانشجويي با هماهنگي معاونت دانشجويي و آموزشي و اداري و مالي دانشگاه
• نظارت بر انجام امور مربوط به بيمه ساختمانها و تاسيسات و اموال در زمان مقرر
• نظارت و انجام امور مربوط به فروش اموال اسقاط و ضايعات توسط دانشگاه
• نظارت مستمر بر مسئول تاسيسات دانشگاه جهت رفع نقايص تاسيساتي و ساختماني
• كليه وظايف محوله از طرف معاونت اداري و مالي و رياست محترم واحد