اداره خدمات آموزش

خدمات این اداره شامل تهيه برنامه درسي دوره ، ترم بندي دروس ، ثبت نام از پذيرفته شدگان وتشكيل پرونده براي دانشجویان ، برنامه ريزي كلا س هاي آموزشي، شناسائي، كنترل انتخاب واحد، حذف واضافه دانشجويان، حذف اضطراري، انجام ثبت نام با تأخير دانشجويان، صدور احكام مرخصي، اخراج، انصراف ،صدور گواهي اشتغال به تحصيل ، گواهي تعداد واحد، رفع اشكالات كارنامه ها ، تشكيل شوراي آموزشي، معرفي دانشجويان ميهمان ماده ۵۵ ، معرفي دانشجويان ميهمان پس از دريافت مجوز حوزه معاونت دانشجويي ، حضور وغياب اساتيد، نظارت برحسن اجراي مقررات ، ضوابط ودستورالعملهاي صادره از سازمان مركزي ، نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي ، انجام تمهيدات لازم براي برگزاري امتحانات با توزيع كارت هاي ورود به امتحان واجراي امتحانات ، اخذ نمرات وتهيه وتوزيع كارنامه ترمي و بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان از نظر ضوابط مشروط واخراج وغيره بررسي ترمي وضعيت دانشجويان غايب و ترك تحصيل، بررسي دروس دانشجويان فارغ التحصيل و اعلام به اداره ي فارغ التحصيلان ، تهيه و گزارش ساعات تدريس اساتيد وتهيه ليست پرداخت حق التدريس جهت ارجاع به امورمالي ، پاسخ دهي به كليه مكاتبات درخصوص مسائل آموزشي دانشجويان واساتيد ونامه هاي واصله از سازمان مركزي وساير سازمان ها و ادارات ، شناسائي وتهيه ليست دانشجويان ممتاز وتعيين ميزان برخورداري آنان از تخفيف هاي مقرر می باشد. كارشناسان آموزشي ومسئولين رشته ها تحت نظر مديران گروه هاي آموزشي از يك طرف و معاونت آموزشي از طرف ديگر مسووليت انجام امور آموزشي ترم هاي تحصيلي را برعهده دارند ودانشجوي هر رشته در مرحله اول جهت انجام امورات خود به كارشناس گروه مربوطه و سپس به مسوول آموزش مراجعه مي نمايد .

پاسخگويي در خصوص محل تشكيل كلاسها وحضورياعدم حضور اساتيد ، به عهده مسئول كلاسهاي مركز مي باشد.

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

محمد تكثر

مسئول آموزش

خداداد شماخي

كارشناس گروه

آمنه کریم زاده

كارشناس گروه

خداداد شماخی

مسئول كلاسها

سیداحمد افتخاری

بايگان آموزش