چارت پیشنهادی دروس

ردیف رشته تحصیلی           مقطع 
۱ ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته دانلود
۲ الکترونیک-الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته دانلود
   ۳  متالورژی   کاردانی پیوسته    دانلود
۴ تاسیسات-تهویه مطبوع کاردانی پیوسته دانلود
۵ تاسیسات-تبرید کاردانی پیوسته دانلود
۶ کامپیوتر- نرم افزار کاردانی پیوسته دانلود
۷  حسابداری کاردانی پیوسته  دانلود
۸ مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی غیرمرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۹  مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی مرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۰ مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته   دانلود
۱۱ مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته  دانلود
۱۲ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۳ حسابداری (ورودی بهمن ۹۴ به بعد ) کارشناسی ناپیوسته  دانلود
 ۱۴  حسابداری(ورودی مهر ۹۴و  به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۵ مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپپوسته دانلود
۱۶ مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۷ مهندسی برق ( گرایش الکترونیک) کارشناسی پپوسته دانلود
۱۸ مهندسی برق ( گرایش قدرت) کارشناسی پپوسته دانلود
۱۹ مهندسی برق ( گرایش کنترل) کارشناسی پپوسته دانلود
 ۲۰ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته  دانلود