چارت پیشنهادی دروس

ردیف رشته تحصیلی           مقطع 
۱ ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته دانلود
۲ الکترونیک-الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته دانلود
   ۳  متالورژی   کاردانی پیوسته   دانلود
۴ تاسیسات-تهویه مطبوع کاردانی پیوسته دانلود
۵ تاسیسات-تبرید کاردانی پیوسته دانلود
۶ کامپیوتر- نرم افزار کاردانی پیوسته دانلود
۷  حسابداری کاردانی پیوسته  دانلود
۸ مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی غیرمرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۹  مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی مرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۰ مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته   دانلود
۱۱ مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۲ مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته  دانلود
۱۳ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی مهر ۹۷ و به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
 ۱۴ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی بهمن ۹۷ و به بعد) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۵ حسابداری (ورودی بهمن ۹۴ به بعد ) کارشناسی ناپیوسته  دانلود
 ۱۶  حسابداری(ورودی مهر ۹۴و  به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۷ مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپپوسته دانلود
۱۸ مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۹ مهندسی برق ( گرایش الکترونیک) کارشناسی پپوسته دانلود
۲۰ مهندسی برق ( گرایش قدرت) کارشناسی پپوسته دانلود
۲۱ مهندسی برق ( گرایش کنترل) کارشناسی پپوسته دانلود
 ۲۲ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته  دانلود
۲۳ حسابداری کارشناسی پیوسته دانلود