چارت پیشنهادی دروس

ردیف رشته تحصیلی           مقطع 
۱ ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته دانلود
۲ الکترونیک-الکترونیک عمومی( ورودی ۹۹ به بعد) کاردانی پیوسته دانلود
الکترونیک-الکترونیک عمومی(ورودی ۹۸ به قبل) کاردانی پیوسته دانلود
   ۳  متالورژی   کاردانی پیوسته   دانلود
۴ تاسیسات-تهویه مطبوع کاردانی پیوسته دانلود
۵ تاسیسات-تبرید کاردانی پیوسته دانلود
۶ کامپیوتر- نرم افزار( ورودی ۹۸ و به قبل) کاردانی پیوسته دانلود
کامپیوتر-نرم افزار (ورودی ۹۹ و به بعد) کاردانی پیوسته دانلود
۷  حسابداری کاردانی پیوسته  دانلود
۸ مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی غیرمرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۹  مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی مرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۰ مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق ( ورودی ۹۷ به قبل) کارشناسی ناپیوسته   دانلود
۱۱ مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق( ورودی ۹۸ و به بعد) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۲ مهندسی تکنولوژی الکترونیک ( ورودی ۹۹ و به قبل) کارشناسی ناپیوسته  دانلود
مهندسی حرفه ای الکترونیک ( ورودی ۴۰۰ و به بعد) کارشناسی ناپیوسته  دانلود
۱۳ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی مهر ۹۷ و به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
 ۱۴ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی بهمن ۹۷ و ۹۸) کارشناسی ناپیوسته دانلود
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی ۹۹) کارشناسی ناپیوسته دانلود
مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار(ورودی ۴۰۰ به بعد) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۵ حسابداری کارشناسی ناپیوسته  دانلود
مهندسی حرفه ای جوش( ورودی ۱۴۰۰ به بعد) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۷ مهندسی فناوری جوش( ورودی ۹۹) کارشناسی ناپپوسته دانلود
مهندسی فناوری جوش ( ورودی ۹۸ به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۸ مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانلود
 ۱۹ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته دانلود
۲۰ مهندسی برق ( گرایش الکترونیک،قدرت و کنترل) کارشناسی پپوسته دانلود
 ۲۱ مهندسی کامپیوتر ( ورودی ۹۹ و به بعد) کارشناسی پپوسته دانلود
مهندسی کامپیوتر ( ورودی بهمن ۹۷ و ورودی ۹۸ ) کارشناسی پپوسته دانلود
۲۲ حسابداری کارشناسی پیوسته دانلود
 مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل  کارشناسی ارشد  دانلود