چارت پیشنهادی دروس

ردیف رشته تحصیلی           مقطع 
۱ ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته دانلود
۲ الکترونیک-الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته دانلود
   ۳  متالورژی   کاردانی پیوسته   دانلود
۴ تاسیسات-تهویه مطبوع کاردانی پیوسته دانلود
۵ تاسیسات-تبرید کاردانی پیوسته دانلود
۶ کامپیوتر- نرم افزار کاردانی پیوسته دانلود
۷  حسابداری کاردانی پیوسته  دانلود
۸ مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی غیرمرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۹  مهندسی تکنولوژی ساختمان (کاردانی مرتبط) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۰ مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته   دانلود
۱۱ مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۲ مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته  دانلود
۱۳ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی مهر ۹۷ و به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
 ۱۴ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(ورودی بهمن ۹۷ و به بعد) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۵ حسابداری (ورودی بهمن ۹۴ به بعد ) کارشناسی ناپیوسته  دانلود
 ۱۶  حسابداری(ورودی مهر ۹۴و  به قبل) کارشناسی ناپیوسته دانلود
۱۷ مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپپوسته دانلود
۱۸ مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانلود
 ۱۹ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته دانلود
۲۰ مهندسی برق ( گرایش الکترونیک،قدرت و کنترل) کارشناسی پپوسته دانلود
 ۲۱ مهندسی کامپیوتر کارشناسی پپوسته دانلود
۲۲ حسابداری کارشناسی پیوسته دانلود