رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

سیستم آموزشی

۱

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۲

الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۳

متالورژی

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۴

تاسیسات-تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۵

تاسیسات-تبرید

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۶

کامپیوتر- نرم افزار

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۷

 حسابداری

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۸

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۹

مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۰

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۱

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۲

 حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۳

مهندسی فناوری جوش

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۴

تربیت دبیر تربيت بدني و علوم ورزشي

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۵

مهندسی برق (گرایش الکترونیک)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۶

مهندسی برق (گرایش قدرت)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۷

مهندسی برق (گرایش کنترل)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۸

حسابداری

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۹

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

تمام وقت