رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

سیستم آموزشی

۱

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۲

الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۳

متالورژی

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۴

تاسیسات-تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۵

تاسیسات-تبرید

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۶

کامپیوتر- نرم افزار

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۷

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

تمام وقت

۸

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۹

مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۰

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۱

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۲

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۳

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۱۴

مهندسی برق (گرایش الکترونیک)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۵

مهندسی برق (گرایش قدرت)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۱۶

مهندسی برق (گرایش کنترل)

کارشناسی پیوسته

تمام وقت